Statuten
Article Index
Statuten
Page 2
Page 3
All Pages

STATUTEN
STICHTING iEARN SURINAME


Naam, zetel en duur
Artikel één


De Stichting draagt de naam:
“Stichting iEARN Suriname”
en is gevestigd te Paramaribo doch kan ook elders kantoor houden.
De Stichting vangt aan op heden en is opgericht voor onbepaalde tijd.


Missie, Doel en Methodologie
Artikel twee

 

De Stichting heeft de volgende missie:
“HET LEVEREN VAN EEN BIJDRAGE AAN DE ONDERSTEUNING EN DE BEVORDERING VAN DE KWALITEIT VAN HET SURINAAMS ONDERWIJS MEDE OP BASIS VAN PROJECT GEBASEERD ONDERWIJS”


Artikel drie

De Stichting heeft ten doel:

  1. Het verlenen van bijstand aan scholen en andere educatieve instellingen bij de integratie van ICT (Information Communicatie en Technologie) binnen het curriculum.
  2. Het introduceren, ondersteunen, doen uitvoeren en bevorderen van alternatieve onderwijsmethoden zoals onder andere project-gebaseerd leren, ter behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Suriname.
  3. Het bevorderen van internationalistie binnen het onderwijs van Suriname door onder andere de introductie en bevorderen van het gebruik van het grootste interactieve onderwijsnetwerk ter wereld : International Education And Resource Network (iEARN).
  4. Het coordineren en organiseren van nationale en internationale educatieve uitwisselingsprojecten en -programma’s gericht op de jeugd en jongeren in Suriname.
  5. Het organiseren en uitvoeren van trainingen en workshops ten behoeve van onderwijsgevenden en jongeren, gericht op de toepassing van ICT, internationalisme en alternatieve onderwijsmethoden.
  6. Het geven van advies aan scholen, het ministerie van Onderwijs en andere relevante instellingen en functionarissen binnen het onderwijsgebeuren in beleidszaken en actieplannen met betrekking tot ICT, alternatieve onderwijsmethoden en internationalisme binnen het Surinaams onderwijssysteem.
  7. Het beheren en administreren van roerende en onroerende goederen, zaken en rechten hetzij als gevolmachtigde van de eigenaar, hetzij door die goederen, zaken en rechten in eigendom te verwerven en te houden met alle eigenaars bevoegdheden.


Artikel vier

De Stichting heeft de volgende methodologie:
De activiteiten van de Stichting worden professioneel uitgevoerd en voorzien in een behoefte van in het bijzonder leerkrachten om middels training en participatie in nationale en internationale iEARN projecten hun kennis en vaardigheden op het gebied van ICT onderwijs en ervaringsgericht onderwijsmethode (project gebaseerd onderwijs) te ontwikkelen. Op formele en niet-formele basis (buitenschools) introduceren van iEARN bij leraren en leerlingen door middel van  ICT en iEARN  trainingen, workshops en presentaties, en het implementeren van zowel locale als ook (bestaande) internationale samenwerkings projecten, met het uiteindelijk doel om integratie in het formeel onderwijs te bewerkstelligen.

 

Vermogen
Artikel vijf


Het vermogen van de Stichting bestaat uit:
Het bij de oprichting afgezonderde kapitaal hetgeen door erfstelling, legaat, schenkingen verkregen wordt, alsook door subsidies en donaties;
het door het beheren en administreren van goederen, zaken en rechten verkregen inkomsten alle andere legale (wettige) inkomsten.