Statuten
Inhoudsopgave
Statuten
Pagina 2
Pagina 3
Alle pagina's

STATUTEN
STICHTING iEARN SURINAME


Naam, zetel en duur
Artikel één


De Stichting draagt de naam:
“Stichting iEARN Suriname”
en is gevestigd te Paramaribo doch kan ook elders kantoor houden.
De Stichting vangt aan op heden en is opgericht voor onbepaalde tijd.


Missie, Doel en Methodologie
Artikel twee

 

De Stichting heeft de volgende missie:
“HET LEVEREN VAN EEN BIJDRAGE AAN DE ONDERSTEUNING EN DE BEVORDERING VAN DE KWALITEIT VAN HET SURINAAMS ONDERWIJS MEDE OP BASIS VAN PROJECT GEBASEERD ONDERWIJS”


Artikel drie

De Stichting heeft ten doel:

 1. Het verlenen van bijstand aan scholen en andere educatieve instellingen bij de integratie van ICT (Information Communicatie en Technologie) binnen het curriculum.
 2. Het introduceren, ondersteunen, doen uitvoeren en bevorderen van alternatieve onderwijsmethoden zoals onder andere project-gebaseerd leren, ter behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Suriname.
 3. Het bevorderen van internationalistie binnen het onderwijs van Suriname door onder andere de introductie en bevorderen van het gebruik van het grootste interactieve onderwijsnetwerk ter wereld : International Education And Resource Network (iEARN).
 4. Het coordineren en organiseren van nationale en internationale educatieve uitwisselingsprojecten en -programma’s gericht op de jeugd en jongeren in Suriname.
 5. Het organiseren en uitvoeren van trainingen en workshops ten behoeve van onderwijsgevenden en jongeren, gericht op de toepassing van ICT, internationalisme en alternatieve onderwijsmethoden.
 6. Het geven van advies aan scholen, het ministerie van Onderwijs en andere relevante instellingen en functionarissen binnen het onderwijsgebeuren in beleidszaken en actieplannen met betrekking tot ICT, alternatieve onderwijsmethoden en internationalisme binnen het Surinaams onderwijssysteem.
 7. Het beheren en administreren van roerende en onroerende goederen, zaken en rechten hetzij als gevolmachtigde van de eigenaar, hetzij door die goederen, zaken en rechten in eigendom te verwerven en te houden met alle eigenaars bevoegdheden.


Artikel vier

De Stichting heeft de volgende methodologie:
De activiteiten van de Stichting worden professioneel uitgevoerd en voorzien in een behoefte van in het bijzonder leerkrachten om middels training en participatie in nationale en internationale iEARN projecten hun kennis en vaardigheden op het gebied van ICT onderwijs en ervaringsgericht onderwijsmethode (project gebaseerd onderwijs) te ontwikkelen. Op formele en niet-formele basis (buitenschools) introduceren van iEARN bij leraren en leerlingen door middel van  ICT en iEARN  trainingen, workshops en presentaties, en het implementeren van zowel locale als ook (bestaande) internationale samenwerkings projecten, met het uiteindelijk doel om integratie in het formeel onderwijs te bewerkstelligen.

 

Vermogen
Artikel vijf


Het vermogen van de Stichting bestaat uit:
Het bij de oprichting afgezonderde kapitaal hetgeen door erfstelling, legaat, schenkingen verkregen wordt, alsook door subsidies en donaties;
het door het beheren en administreren van goederen, zaken en rechten verkregen inkomsten alle andere legale (wettige) inkomsten.


 

Bestuur
Artikel zes


Lid 1.
De Stichting wordt bestuurd door minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) leden.
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaren en zijn terstond herbenoembaar.
Een onvolledig Stichtingsbestuur vormt niettemin een wettig college, met dien verstande dat aanvulling tot het statutaire minimum zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand dient plaats te vinden.

Lid 2.
Het Stichtingsbestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijkse Stichtingsbestuur vormen. De overige leden van het bestuur vervullen de functie van Commissaris. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. De functies van ondervoorzitter en commissaris kunnen eveneens in een persoon verenigd worden.

Lid 3.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door het verstrijken van het bestuurstermijn, door overlijden, door verklaring in staat van faillissement, door aanvraging van surseance, door onder curatelestelling alsmede door ontslag. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan, zal daarin door de overblijvende bestuursleden ten spoedigste worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 1.

Lid 4.
De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en de penningmeester vormen tesamen het dagelijks bestuur. Zij vertegenwoordigen de Stichting in- en buiten rechte.
De penningmeester legt elk jaar uiterlijk in de maand januari aan het bestuur rekening en verantwoording af voor het door hem in het afgelopen jaar gevoerde financiele beheer, waarvan een door hem opgemaakte financieel verslag beoordeeld dient te worden door een door het bestuur aan te wijzen accountantskantoor. Het verslag van het accountantskantoor zal in een vergadering van het bestuur worden besproken en aan de hand van de verklaring van het accountantskantoor kan aan de penningmeester decharge worden verleend door het bestuur.

Vergaderingen
Artikel zeven


Het bestuur vergadert tenminste vier (4) keren per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter zulks wenselijk acht, dan wel op verzoek van tenminste twee (2) andere bestuursleden. De oproeping voor de vergadering geschiedt door de secretaris met in achtneming van een termijn van tenminste acht (8) dagen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde en besloten notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen afschrift van de notulen.

Besluiten van het bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal zittende bestuursleden aanwezig dient te zijn, tenzij in de statuten anders is vermeld. De stemming geschiedt mondeling tenzij een bestuurslid schriftelijk stemming verlangt.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk, stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen der bestuursleden zicht daartegen verzet. Blanco stemmen worden niet meegeteld. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

Directie en personeel
Artikel acht


Lid 1.
Het bestuur is gerechtigd ter efficiënte uitoefening van haar taken en beleid personeel aan te trekken en een direktie te benoemen.

Lid 2.
De taken, werkzaamheden en bevoegdheden, alsook de honoraria van zowel het personeel als directie worden vastgesteld in het Huishoudelijke Reglement.

Lid 3.
Het toezien op de handelingen en verrichtingen van het personeel, de directie en andere betrokkenen geschiedt door het bestuur.
Een personeelslid of een directielid kan worden geschorst, uit zijn fucntie worden ontheven of ontslagen door het bestuur.


 

Huishoudelijk Reglement
Artikel negen


Bij Huishoudelijk Reglement worden alle aangelegenheden der Stichting nader geregeld mits hierin geen bepalingen worden genomen die in strijd zijn met de statuten of de wet.

Statuten Wijziging
Artikel tien


1.    Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn.
2.    De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar Stichtingenregister te Paramaribo.


Ontbinding
Aritkel elf


Het stichtingsbestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel acht van deze statuten is bepaald aangaande besluit tot wijziging van de statuten.
De Stichting wordt bovendien ontbonden:
Door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard;
Door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

 

Vereffening
Artikel twaalf


De vereffening geschiedt door het bestuur.
De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk en nodig van kracht. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden aan de overgebleven bezittingen zal worden gegeven.

Slotbepaling


In alle gevallen waarin de statuten van de stichting niet voorzien, beslist het bestuur.
Het bestuur bestaat uit de navolgende personen:

 • de heer Dave Abeleven                            -    Voorzitter
 • mevrouw Elizabeth Burgos                        -    Ondervoorzitter
 • mevrouw Nila Pershad gehuwd Emanuels    -    Secretaris/Penningmeester
 • mevrouw Dorothy Traag                           -     Commissaris
 • mevrouw Meriam Weekers                        -    Commissaris

Voor de uitvoering dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van de ondergetekende notaris.

Download onderstaande pdf: