Statuten
Inhoudsopgave
Statuten
Pagina 2
Pagina 3
Alle pagina's

 

Huishoudelijk Reglement
Artikel negen


Bij Huishoudelijk Reglement worden alle aangelegenheden der Stichting nader geregeld mits hierin geen bepalingen worden genomen die in strijd zijn met de statuten of de wet.

Statuten Wijziging
Artikel tien


1.    Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn.
2.    De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar Stichtingenregister te Paramaribo.


Ontbinding
Aritkel elf


Het stichtingsbestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel acht van deze statuten is bepaald aangaande besluit tot wijziging van de statuten.
De Stichting wordt bovendien ontbonden:
Door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard;
Door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

 

Vereffening
Artikel twaalf


De vereffening geschiedt door het bestuur.
De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk en nodig van kracht. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden aan de overgebleven bezittingen zal worden gegeven.

Slotbepaling


In alle gevallen waarin de statuten van de stichting niet voorzien, beslist het bestuur.
Het bestuur bestaat uit de navolgende personen:

  • de heer Dave Abeleven                            -    Voorzitter
  • mevrouw Elizabeth Burgos                        -    Ondervoorzitter
  • mevrouw Nila Pershad gehuwd Emanuels    -    Secretaris/Penningmeester
  • mevrouw Dorothy Traag                           -     Commissaris
  • mevrouw Meriam Weekers                        -    Commissaris

Voor de uitvoering dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van de ondergetekende notaris.

Download onderstaande pdf: