Statuten
Inhoudsopgave
Statuten
Pagina 2
Pagina 3
Alle pagina's

 

Bestuur
Artikel zes


Lid 1.
De Stichting wordt bestuurd door minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) leden.
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaren en zijn terstond herbenoembaar.
Een onvolledig Stichtingsbestuur vormt niettemin een wettig college, met dien verstande dat aanvulling tot het statutaire minimum zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand dient plaats te vinden.

Lid 2.
Het Stichtingsbestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijkse Stichtingsbestuur vormen. De overige leden van het bestuur vervullen de functie van Commissaris. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. De functies van ondervoorzitter en commissaris kunnen eveneens in een persoon verenigd worden.

Lid 3.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door het verstrijken van het bestuurstermijn, door overlijden, door verklaring in staat van faillissement, door aanvraging van surseance, door onder curatelestelling alsmede door ontslag. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan, zal daarin door de overblijvende bestuursleden ten spoedigste worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 1.

Lid 4.
De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en de penningmeester vormen tesamen het dagelijks bestuur. Zij vertegenwoordigen de Stichting in- en buiten rechte.
De penningmeester legt elk jaar uiterlijk in de maand januari aan het bestuur rekening en verantwoording af voor het door hem in het afgelopen jaar gevoerde financiele beheer, waarvan een door hem opgemaakte financieel verslag beoordeeld dient te worden door een door het bestuur aan te wijzen accountantskantoor. Het verslag van het accountantskantoor zal in een vergadering van het bestuur worden besproken en aan de hand van de verklaring van het accountantskantoor kan aan de penningmeester decharge worden verleend door het bestuur.

Vergaderingen
Artikel zeven


Het bestuur vergadert tenminste vier (4) keren per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter zulks wenselijk acht, dan wel op verzoek van tenminste twee (2) andere bestuursleden. De oproeping voor de vergadering geschiedt door de secretaris met in achtneming van een termijn van tenminste acht (8) dagen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde en besloten notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen afschrift van de notulen.

Besluiten van het bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal zittende bestuursleden aanwezig dient te zijn, tenzij in de statuten anders is vermeld. De stemming geschiedt mondeling tenzij een bestuurslid schriftelijk stemming verlangt.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk, stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen der bestuursleden zicht daartegen verzet. Blanco stemmen worden niet meegeteld. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

Directie en personeel
Artikel acht


Lid 1.
Het bestuur is gerechtigd ter efficiënte uitoefening van haar taken en beleid personeel aan te trekken en een direktie te benoemen.

Lid 2.
De taken, werkzaamheden en bevoegdheden, alsook de honoraria van zowel het personeel als directie worden vastgesteld in het Huishoudelijke Reglement.

Lid 3.
Het toezien op de handelingen en verrichtingen van het personeel, de directie en andere betrokkenen geschiedt door het bestuur.
Een personeelslid of een directielid kan worden geschorst, uit zijn fucntie worden ontheven of ontslagen door het bestuur.